รากฟันเทียม ครอบฟัน เคลือบฟัน คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก คลินิกทันตกรรม

Offcial WebSite

www.bangkoksmiledental.com/th

Copy url to visit
  • คลินิกทันตกรรม จัดฟัน, ครอบฟัน เคลือบฟัน, คลินิกจัดฟัน คลินิกกลิ่นปาก, จัดฟัน ดัดฟัน, ฟอกฟันขาว ฟอกสีฟัน, รากฟันเทียม, รีเทนเนอร์ใส


 
แนะนำทันตแพทย์(หมอฟัน) ผู้มีประสบการณ์ทันตกรรมเฉพาะทางสวยงาม
บางกอกสไมล์เด็นทัลกรุ๊ป ผู้นำในด้านทันตกรรม ที่พร้อมสรรพไปด้วยทีมทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และทันตแพทย์ทั่วไปที่มากไปด้วยประสบการณ์งานด้านศาสตร์แห่งทางทันตกรรม ทันตแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิของทางคลินิกเราในแต่ละสาขางาน ที่สำเร็จการศึกษามาจากทั้งประเทศสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ยุโรป ญี่ปุ่น และออสเตรเลีย

ทันตกรรมเฉพาะทางฝังรากเทียม (Implants)
ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์ ), มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าแผนกทันตกรรม, Phana hospital, Amnat Charoen province, Thailand
Midwinter 2001, International Dental Exhibition and Conference”, Chicago , Illinois
“Dental Implant seminar” by Nobel Biocare , สิงค์โปร

ทพญ.สุนิสา จึงจิตรักษ์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์ ), มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าแผนกทันตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย


ทันตกรรมเฉพาะทางสวยงาม (Operative and Cosmetic Dentist)
ทพญ.นิราภร ชมพูทวีป
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมหัตถการ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
อาจารย์สอนแผนกศัลยกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ทพ.ปิยมาศ ลัภยวิจิตร
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกาศนียบัตรบัณฑิตและประกาศนียบัตรทันตกรรมเพื่อความงาม / หัตถการ, มหาวิทยาลัยมหิดล อาจารย์ในภาควิชาหัตถการ,มหาวิทยาลัยขอนแก่น


ทันตกรรมเฉพาะทางจัดฟัน (Orthodontists)
ทพญ.วรรณจิรา ชุติมานุตสกุล
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล
MDSc (Orthodontics) , U of Sydney , Australia
ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign
รางวัลชนะเลิศจากกรณีการรักษาระดับปริญญาโททันตกรรมจัดฟันของสังคมชาวออสเตรเลียจากการจัดฟัน, 2003

ทพญ. นีรนาท ถิระศุภะ
วุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชํานาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย
ประกาศนียบัตรสำเร๊จการอบรมการจัดฟันใสแบบ Invisalign จาก บริษัท Align technology จำกัด
วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพทันตกรรม สาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตกรรมจัดฟัน) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง), มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทพญ.วรรณวดี ชีวินวนกิจกุล
(ท.บ., วท.ม. (ทันตแพทยศาสตร์)) (ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ทันตแพทยศาสตร์))
ประกาศนียบัตรสาขาการจัดฟัน มหาวิทยาลัย Case Western Reserve University ประเทศ สหรัฐอเมริกา
วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, ประเทศ สหรัฐอเมริกา
ประกาศนียบัตรจาก Diplomate American Board of Orthodontics


ทันตกรรมทั่วไป (General Practics)
ทพ.ธำรง เตชะอำนวยวิทย์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต์ มหาวิทยาลัยมหิดล
The Effect of Mouthprop on Activities of Masseter
Musele; a pilot study, facully of Dentistry Dentisty, มหาวิทยาลัยมหิดล
WFLD certificate laser course , กรุงเทพฯ


ทันตกรรมเฉพาะทางใส่ฟัน (Prosthodontists)
ทพ.เสริมสกุล วงศ์ถิรพร
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์ ), มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าแผนกทันตกรรม, Phana hospital, Amnat Charoen province, Thailand
Midwinter 2001, International Dental Exhibition and Conference”, Chicago , Illinois
“Dental Implant seminar” by Nobel Biocare , สิงค์โปร

ทพญ.สุนิสา จึงจิตรักษ์
ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (ทันตกรรมประดิษฐ์ ), มหาวิทยาลัยมหิดล
หัวหน้าแผนกทันตกรรม จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย
 

คลินิกจัดฟัน

การจัดฟันด้วยเครื่องมือใสแบบถอดได้ (Invisalign) เป็นการจัดฟันที่เหมาะกับผู้ที่ไม่ ต้องการ ให้มีเครื่องมือ จัดฟันชนิดติดแน่นอยู่ในช่องปาก ทั้งยังเหมาะสำหรับคนที่ไม่พร้อมที่จะ ใส่เครื่องมือจัดฟันแบบปกติหรือ ต้องการเครื่องมือที่พิเศษออกไป เช่น เหตุผลด้านบุคลิกภาพ และสังคม ต้องการให้เห็น เครื่องมือน้อยที่สุด หรือไม่ต้องการให้เห็นเลย

ครอบฟัน

ครอบฟันเซรามิกเป็นนวตกรรมใหม่สำหรับการทำครอบฟัน โดยเป็นการผสมผสานกันระหว่างความสวยงามและความแข็งแรงดุจฟันธรรมชาติ นอกจากนี้เซรามิกยังเป็นวัสดุที่เข้ากันได้กับเหงือกเป็นอย่างดี (BioCompatible)จึงไม่ก่อให้เกิดปัญหาเหงือกดำ หรือเหงือกอักเสบภายหลังการใช้ไปเป็นระยะเวลานาน หรือมีการต่อต้านจากเนื้อเยื่อโดยรอบครอบฟันต่างกันครอบฟันชนิดผสมโลหะด้านในแบบดั้งเดิม

เคลือบฟัน

การปิดผิวหน้าฟันช่วยแก้ปัญหาในคนไข้รายที่มี ปัญหาเรื่องสีฟันไม่ขาว ฟันที่เกิดจากการได้รับยา เตตต้าซัยคลิน (tetracycline) ฟันห่าง,ปรับแนวการเรียงตัวของฟันในรายที่เกเล็กน้อย การทำ Veneers
ทำได้ 2 วิธี
1. Direct technique คือทำเสร็จในครั้งเดียวโดยใช้วัสดุ Composite resin
2. Indirect technique ทำด้วย Porcelain โดยทันตแพทย์จะทำการกรอแต่งและพิมพ์แบบเพื่อส่งไปที่ Lab เพื่อที่จะทำเป็น Veneers ขึ้นมาประมาณ 7 วัน

คลินิกกลิ่นปาก

กลิ่นปากเป็นปัญหาที่หลาย ๆ คนกังวล และทำให้รู้สึกไม่มั่นใจ ซึ่งส่งผลถึงบุคลิกภาพ โดยปัญหากลิ่นปาก เกิดขึ้นจากหลากหลายสาเหตุ คลินิกรักษาผู้มีปัญหากลิ่นปาก โดย เธอระเบรธ มีทันตแพทย์ที่มีความ เชี่ยวชาญที่ได้รับการอบรมจาก คลินิกรักษากลิ่นปาก จากประเทศสหรัฐอเมริกา “แคลิฟอร์เนียเบรธคลินิก” ซึ่งเป็นคลินิกรักษากลิ่นปาก ที่มีชื่อเสียงจากประเทศสหรัฐอเมริกา

จัดฟัน

แอสติกส์ เคลียร์ (Astics Clear) หลังจากการจัดฟันแล้ว คุณควรที่จะโชว์รอยยิ้มที่สวยงามของคุณ แอสติกส์เคลียร์คือ เครื่องมือคงสภาพฟันแบบลวดใส เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทำให้คนอื่นไม่สามารถเห็น รีเทนเนอร์ของ คุณ คุณจะสามารถสวมใส่รีเทนเนอร์ได้อย่างสบายและมั่นใจตลอดวัน

รีเทนเนอร์

แอสติกส์ เคลียร์ (Astics Clear) หลังจากการจัดฟันแล้ว คุณควรที่จะโชว์รอยยิ้มที่สวยงามของคุณ แอสติกส์เคลียร์ คือเครื่องมือคงสภาพฟันแบบลวดใส เป็นทางเลือกที่สมบูรณ์แบบที่สุดที่ทำให้คนอื่น ไม่สามารถเห็นรีเทนเนอร์ของ คุณ คุณจะสามารถสวมใส่รีเทนเนอร์ได้อย่างสบายและมั่นใจตลอดวัน

ฟอกฟันขาว

เลเซอร์ฟอกสีฟันคืออะไร ? วิวัฒนาการใหม่ล่าสุดของการฟอกสีฟันด้วยการใช้แสงเลเซอร์ โดยแสงเลเซอร์ที่ใช้ (Diode Laser) จะเป็นพลังงานแสงประสิทธิภาพสูงที่ให้ความร้อนต่ำมาก และมีความยาวคลื่นแสงเฉพาะสำหรับการกระตุ้นปฏิกิริยาเคมีในน้ำยาฟอกสีฟันผลที่ได้ คือสีฟันจะขาวสดใสในเวลารวดเร็วและมีความปลอดภัย ฟอกฟันขาว สูงสุดต่อฟันและ อวัยวะอื่นๆภายในช่องปาก

ฟอกสีฟัน

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยฟอกสีฟัน (ชนิดที่บ้าน) สิ่งที่ควรทราบ การฟอกสีฟันจะได้ผลสำเร็จดี จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้ป่วย โดยจะต้องมีความอดทนในการใช้น้ำยาฟอกสีฟันอย่างสม่ำเสมอ และปฏิบัติตาม คำแนะนำของทันตแพทย์

THAI COSMETIC DENTAL